Handledning

Individuellt eller Grupp

  • Typ av handledning samt metod
  • Processinriktad handledning
  • Riktad till individ och till Grupp

Med hjälp av att fokusera på ett specifikt ärende/uppdrag, ger processinriktad grupphandledning möjlighet att stärka yrkesidentiteten. I förlängningen ökar tryggheten i uppdrag och arbetsgrupp. Processinriktad handledning tar därmed hänsyn till både medvetna och omedvetna nivåer samt till motstånd och försvar.

Processinriktad handledning riktar sig till människor som i sitt uppdrag möter och arbetar med människor. Den lämpar sig därmed också för ledningspersonal inom olika verksamheter.

Handledning syftar främst till att hjälpa deltagarna att reflektera kring sitt professionella uppdrag i relation till sitt personliga jag.

Tanken är därmed att stärka yrkesrollen för att tydligare förstå och kunna behålla verksamhetsuppdragets specifika karaktär samt bibehålla den bestämda struktur som verksamheten vilar på.

Processinriktad handledning ökar möjligheten att undvika fällor som kan locka fram försvarsställning. Det är viktigt att förstå hur gruppdynamik påverkar och verkar på en omedveten nivå. Det är också viktigt att träna sig i att undvika att hamna i förhandlingsläge kring redan fattade beslut och befintligt regelsystem.

Handledarens förhållningssätt
Titta på vad som faktiskt händer i gruppen mellan deltagarna. Lyssna och vara en deltagande observatör. Försöka skapa ett reflekterande klimat, där deltagarna ger och respekterar varandras åsikter, tankar, synpunkter och idéer. Det vill säga inte ifrågasätter varandra, utan istället berättar hur man själv ser på ärendet. Absolut sekretess råder och överenskomna ramar hålls. Det kan gälla tid, rum utrymme med mera.

Ett arbetskontrakt upprättas och kan se ut som nedan:

  • Tid, plats och rum:
  • Vilka skall delta:
  • Hur länge gäller kontraktet:
  • Utvärdering – efter halva tiden, tidpunkt

Foto Daniel Eriksson